VII JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE BÚGER

05-Agost-2021
Les jornades se celebraran el dissabte, 11 de desembre de 2021, a la Fundació ACA (Búger).

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

I Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites i redactades en llengua catalana. 

2 El contingut de les comunicacions podrà tractar qualsevol camp d’investigació, disciplina científica, humanística o literària i haurà de tenir com a objecte d'estudi un tema vinculat a Búger.

3 L'extensió màxima de les comunicacions serà de 25 fulls, incloent figures, taules, esquemes, gràfics, fotografies, referències, bibliografia i altres apartats complementaris (lletra Times New Roman 12 i interlineat 1,5 punts). Les comunicacions s’han de presentar en suport informàtic i una còpia en suport físic (DIN A4 per una sola cara).

4 Els participants disposaran com a màxim de 20 minuts per a l’exposició del resum, com també l’ordre. Aquesta informació es facilitarà als participants tres dies abans.

5 L'organització posarà a disposició dels comunicants, que així ho sol·licitin, els mitjans de suport audiovisual que necessitin sempre que se’n disposin.

6 Es crea una Comissió Científica de les jornades, que serà l’encarregada de vetlar per la qualitat científica de les comunicacions i que podrà decidir sobre la lectura i/o edició d’aquestes.

7 La data límit d'inscripció de comunicacions i assistència (com a comunicant) és el dia 7 de desembre de 2021. A la butlleta d'inscripció s'hi haurà d'adjuntar un resum de la comunicació amb una extensió màxima de 2 fulls juntament amb el currículum de l'autor.

8 El lloc d’inscripció i presentació de la documentació: bibliotecadebuger@yahoo.es Tel. 971 50 95 09

Horari:
Dilluns de 10.00 h a 13.00 h
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00h a 20.00 h
Darrer dissabte de mes de 9.30 h a 12.30 h

En el cas que el participant no rebi confirmació de la recepció de la documentació enviada per correu, s’haurà de posar en contacte amb la biblioteca tel. 971 50 95 09 per confirmar la correcta recepció de la butlleta i/o comunicació.

9 Les jornades se celebraran el dissabte, 11 de desembre de 2021, a la Fundació ACA (Búger).

10 El termini de presentació de comunicacions acaba el dia 31 de gener de 2022. S'haurà de lliurar una còpia en paper i una còpia en suport informàtic via mail a o en pendrive a la biblioteca municipal.

11 L’assistència a les jornades com a oient és oberta a tothom. Els interessats hi han de fer la inscripció abans de dia 7 de desembre.

12 L’Ajuntament de Búger es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica hagi seleccionat, al llarg de 2022.

13 Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió Científica i la seva decisió serà inapel·lable.